บทความ

“Drone” เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ

รูปภาพ
“Drone” เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ
   A drone, in a technological context, is an unmanned aircraft. Drones are more formally known as unmanned aerial vehicles (UAVs) or unmanned aircraft systems (UASes). Essentially, a drone is a flying robot. The aircrafts may be remotely controlled or can fly autonomously through software-controlled flight plans in their embedded systemsworking in conjunction with onboard sensors and GPS.
          โดรน หรือ อากาศยานไร้คนขับ ถือเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย เพราะทำหน้าที่ในการบังคับเครื่องบินแทนมนุษย์ ทุกวันนี้โดรนถูกนำเข้ามาในการทำธุรกิจมากขึ้น ต่างจากอดีตที่ใช้ในด้านการทหารและการป้องกันประเทศเป็นหลัก 
      6 Awesome Ways Drones Are Being Used Today1. Capturing Live Events
2. Surveying Dangerous Areas
3. Delivery of Small Items
4. Law Enforcement
5. Shooting Great Commercials and Movies
6. Keeping an Eye On Wildlife       6 ทางเลือกในการใช้งานโดรนในปัจจุบัน1. จับภาพและวิดีโอในงานต่างๆ
2.ตรวจสอบพื้นที่อันตราย
3.ส่งของชิ้นเล็กๆ
4.การบังคับใช้ตามกฏหมาย
5.ถ่ายหนัง…

CHAPTER 2 DATA INFORMATION and KNOWLEDGE

รูปภาพ
CHAPTER 2 DATA INFORMATION and KNOWLEDGE
QUESTION :       1 .What is Data ?    = data is any set of characters that has been gathered and translated for some purpose, usually analysis. It can be any character, including text and numbers, pictures, sound, or video. If data is not put into context, it doesn't do anything to a human or computer.
     2. What is information ?    = Information is stimuli that has meaning in some context for its receiver. When information is entered into and stored in a computer, it is generally referred to as data. After processing (such as formatting and printing), output data can again be perceived as information.
     3.What is knowledge ?    = knowledge is made up by a lot of information that have to arrange already
      4. what is collective intelligence ?    = it's mean the intelligent or knowledge that the user have to shear to each other same as Wikipedia  
     5.Why we have to check the information before posting ?     = because, if the information …

การวัดมาตรฐานซอฟแวร์ด้วย CMMI

CMMI คือ มาตรฐานกระบวนการในการพัฒนางาน ย่อมาจาก Capability Maturity Model Integration ผู้กำหนดมาตรฐานนี้ คือ สถาบันวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัยคาร์เนกี้เมลลอน สหรัฐอเมริกา (Software Engineering Institute, Carnegie Mellon University, USA) CMMI เป็นมาตรฐานในการปรับปรุงคุณภาพซอฟต์แวร์ให้มีประสิทธิภาพ เป็นที่รู้จักและยอมรับของสากล หากองค์กรใดได้รับ CMMI (แล้วแต่ level) ถือว่าองค์กรนั้นมี product และกระบวนการพัฒนา product ที่มีประสิทธิภาพ เป็นที่น่าเชื่อถือของลูกค้า และเป็นตัวการันตีชิ้นงานที่ออกไป ดังนั้นปัจจุบันองค์กรและบริษัทจำนวนมากต้องการนำ CMMI มาใช้ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้อยู่ในระดับที่ต้องการ (มี 5 ระดับ) CMMI จะมีวิธีการหรือขั้นตอน (process improvement) เพื่อพัฒนาปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ (product,service) ให้มีประสิทธิภาพ ตั้งแต่กระบวนการออกแบบ จนถึงการส่งมอบ (Release) และการบำรุงรักษา (Maintainance) เพื่อให้ทุกองค์กรนำไปใช้ปรับปรุงคุณภาพซอฟต์แวร์ ปัจจุบันเป็น CMMI version 1.2 (สิงหาคม 2006) CMMI ในเวอร์ชั่น 1.2 ประกอบไปด้วย 22 process areas ที่วัดได้จาก capability หรือ maturity l…

รู้จักกันด้วยชั่วโมง code by PPLY

รูปภาพ